Ár Scéalta is Úire

Aibreáin 29ú – Bealtaine 6ú, 2016

Bronnadh Speisialta:

Ag an gcruinniú is déánaí ag an gcoiste Feidhmiúcháin, tugadh onóir d’iar-captaen peil sinsearach Chill Dara, Eamonn Callaghan agus captaen faoi-láthair, Eoin Doyle. Bhronn an tUachtarán Pat O’Shea agus leas-Uachtarán Liam McManus iad. Thug Eoin a gheansaí idirnáisiúnta don chlub. Táimid an-bhuíoch de as a chuid flaithiúlacht. Cuirfear an geansaí in aice le ceann eile a thug Eamonn don chlubtheach.

Tá CLG Nás na Ríogh an- bhródúil as aitheantas a thabhairt tar éis beirt chaptaen sinsearach Chill Dara inár céimeanna.

Special Presentation:

At the most recent meeting of the executive committee, outgoing Kildare Senior Football captain, Eamonn Callaghan and current captain, Eoin Doyle, were honoured by Naas GAA. The president, Pat O’Shea and vice-president, Liam McManus, made the presentations. Eoin very generously donated his international jersey to the club. We are very grateful for his generosity. We will put the jersey in the clubhouse with the one that Eamonn donated.

Naas GAA are very proud to acknowledge having Two Kildare Senior Football Captains in our ranks

Ciorcal Comhrá:

Beidh muid ag buaileadh le chéile sa chlubtheach idir 7 – 8 ar an gCéadaoin seo (4ú Bealtaine) do caife/tae agus do chúpla focal. Is leor beirt!

 

Aibreáin 22ú – Aibreáin 29ú, 2016

Go Games:

Tá na Go Games ar ais arís an bhliain seo. Cuireann sé iallach ar na himreoirí bheith ag obair níos crua agus ag an am céanna cumas a chur ar a scileanna.

Bhí foireann iománaíochta faoi a seacht ag imirt in aghaidh CLG Na Sollán ar an Luan. Ba shamplaí maithe iad na cluichí sin den dea-iománaíocht. Bhí na buachaillí an-aclaí agus bhuaigh siad an dá chluiche. Ádh mór orthu agus ar na meantóirí.

Go Games:

The Go Games are back again this year. It allows players to work harder and at the same time to increase their competence.

The U7 hurling team was in action last Monday in Sallins GAA. The games were a great advert for good hurling. The lads were very fit and won their two games. Well done to the players and the mentors.

Aibreáin 15ú – Aibreáin 22ú, 2016

Ceann do na buntaistí a théann leis na Cúl Camps:

Is gné lárnach de Cúl Camps clár cothaithe-bhunaithe, Kellogg’s Powering Play, a seoladh anuraidh agus a chabhraíonn le tuiscint na bpáistí faoin tábhacht a bhaineann le bia sláintiúil agus go háirithe , faoin tábhacht a bhaineann leis le linn gníomhaíocht choirp . Beidh pacáistí ar fáil do ghach páiste a ghlacann páirt, le heolas cothaitheach chun roghanna bia gur chóir dóibh a ithe a chur chun cinn.

One of the advantages of Cúl Camps:

A key component of Cúl  Camps is a nutrition-based programme, Kellogg’s Powering Play, which was launched last year and helps children understand the importance of healthy eating and in particular, the importance of nutrition during physical activity. All participating children will receive packs with nutritional information to help promote greater awareness of the food choices they should be making.

Aibreáin 8ú – Aibreáin 15ú, 2016

Tá súil agam go raibh Cásc deas agaibh go léir! Ba mhaith liom sibh a mheabhrú faoin Féile Ceoil Ravelóid a bhéas ar siúl anseo i mBaile Átha Cliath ar an 10-12 Meithimh. Tá ticéidí ar dhíol anois ar líne. Tá gach eolas faoin féile, an chéad Fhéile lán Gaelach riamh in Éirinn, ar fáil anseo:  http://raveloid.ie/

I'm sure that you all had a great Easter! I would like you to think about the Music Festival Ravelóid that will take place in Dublin on 10-12 June. Tickets are available online. All information about the festival, the first all Irish festival in Ireland is available at:  http://raveloid.ie/

Is féile náisiúnta shamhraidh í Ravelóid ina dtiocfaidh daoine le chéile chun ceiliúradh a dhéanamh ar chultúr comhaimseartha na Gaeilge – ceol, greann, drámaíocht, damhsa, spórt, litríochta agus eile.

Ravelóid is a new unique summer festival in which people will come together to celebrate today’s Irish language culture – music, dance, comedy, drama, sport, literature and more.

Aibreáin 1ú – Aibreáin 8ú, 2016

Ag freastal ar an Campa Cásca:

Bíonn an campa ar siúl i rith na Cásca ó Máirt (29ú) go hAoine (1ú), 10:30 a.m. go 2:00 i.n., do chamógaíocht agus iománaíocht. Bíonn an deis ag páistí cleachtadh a dhéanamh ar an méid atá foghlamtha acu i mionchluichí. Is deis iontach é. Bainigí sult as!

Attending the Easter Camp:

The camp is running between Tuesday (29th) and Friday (1st) from 10:30 am to 2:00 pm for Camogie and Hurling. Children have the opportunity to put into practice what they have learned through mini games. It's a fantastic opportunity. Enjoy!

Frásaí:

Bhí an-chluiche aige inniu - He had a fine game today

Tá sí ag imirt thar cionn faoi láthair - She's on top of her game at the moment

 

Márta 25ú – Aibreáin 1ú, 2016

Díreach le hachoimre a thabhairt ar an méid a tharla i rith Seachtain na Gaeilge.

Just to recap on what happened during Seachtain na Gaeilge.

Ar dtús, ghlacamar páirt i Rith 2016 ar an 4ú Márta. Ritheamar an ciliméadar ón CLG go lár an bhaile. Freisin, thugamar ranganna breise don scrúdu béil do dhaltaí sa séú bliain. Buíochas mór do Fhéilim Mac Donncha agus do Shay Ó Cuinn a mhúin na ranganna do dtí seo. Beidh Tiarnán Mac Conchradha i gceannas ar an rang deireanach an Domhnach seo idir 5 p.m. agus 6 p.m.

Firstly, we took part in Rith 2016 on the 4th March. We rang the 1 kilometre from the GAA to the centre of town. Also, we gave extra oral Irish classes to 6th Year students. Many thanks to Féilim Mac Donnacha and Shay Ó Cuinn who taught these classes to date. Tiarnán Mac Conchradha will be in charge this Sunday for the last session between 5pm and 6 pm.

Bhí tráth na gceist ar siúl againn ar an gCéadaoin. Bhí seacht mbabhta ann. Tar éis an tsosa, bhí spotduaiseanna ar fáil agus bhí na buaiteoirí lán-sásta leis na huibheacha Cásca a bhuaigh siad. Bhí seacht mbord ann ar an oíche, ach bhain gach duine sult as agus táimid dóchasach go mbeidh slua níos mó againn an bliain seo chugainn. D’úsáideamar teilgeoir sonraí agus bhí gach ceist i nGaeilge agus ansin i mBéarla. Má tá aon duine ag iarraidh an Powerpoint leis na ceisteanna a fháil, téadh sé/sí i dteagmháil linn ag GaeilgeCLGNásnaRíogh@gmail.com agus beidh fáilte roimhe/roimpi é a fháil uainn.

We had our table quiz on Wednesday. There were seven rounds in the quiz. After the break, there were spot prizes to be won and the winners were delighted with their Easter eggs. There were seven tables on the night, but we are very hopeful that there will be a bigger crowd next year. We used a data projector and all questions were in Irish first and then in English. If anyone would like the Powerpoint with the questions, make contact with GaeilgeCLGNásnaRíogh@gmail.com and you will be very welcome to it.

Bhí comórtas beag againn freisin.  Chuireamar ainmneacha na bpáistí a d’úsáid cúpla focal le linn Seachtain na Gaeilge, isteach i gcrannchur do dhearbhán €10 ó Colgans.  Bhuaigh Laura Higging (U9 camógaíocht) agus Fahsai Nic Chonchradha (U12 peil). Bhí an crannchur againn  i lár thráth na gceist. Buíochas leis na meantóirí a rinne a ndícheall an Ghaeilge a chur chun cinn agus go háirithe na himreoirí a d’úsáid í.

We also had a small competition. We put the names of children who used their cúpla focal during training during Seachtain na Gaeilge into a draw for two €10 vouchers from Colgans. The winners were Laura Higgins (U9 Camogie) and Fahsai Nic Conchradha. The draw took place during the quiz. Many thanks to the mentors who promoting Irish and especially the players who spoke it.

Míle buíochas as ucht bhur gcuid tacaíochta leis na himeachtaí. Ní neart go cur le chéile!

Thanks to all who support our events. Strength in unity!

An Coiste Gaeilge

 

Peil na mBan Chill Dara (faoi 12)

Comhghairdeas leis an triúr Aisling Lawlor, Fahsai Nic Chonchradha agus Gillian Reilly atá roghnaithe le deanaí do fhoireann peile Chill Dara faoi 12. Tá an club an-bhródúil asaibh. Buíochas mór le Turlough Ó Floinn agus leis na meantóirí go léir

Kildare Ladies' Football U12

Congratulations to Aisling Lawlor, Fahsai Nic Chonchradha and Gillian Reilly who have been recently selected onto the Kildare U12 football team. The club is very proud of you. Many thanks to Turlough Flynn and his team of mentors.

Márta 18ú – Márta 25ú, 2016

An Nuacht is Deireanaí:

Míle Buíochas do Shay Quinn as ucht na hoibre a rinne sé an Domhnach seo chaite. Ar an Domhnach seo chugainn cuirfimid na daltaí i ngrúpaí do na béaltrialacha ionas go mbeidh siad in ann topaicí éagsúla a phlé.

Freisin ná déan dearmad ar an Tráth na gCeist dátheangach a bheidh ar an gCéadaoin, 16ú Márta ar 8 p.m. sa chlub do Sheachtain na Gaeilge.

Latest News:

Many thanks to Shay Quinn for all his work last Sunday. This Sunday we will put students into groups to discuss different topics that may apply to the Oral Irish test.

Don't forget the bilingual quiz to be held as part of Seachtain na Gaeilge in the club on Wednesday 16th March at 8 pm

Márta 11ú – Márta 18ú, 2016

Ranganna Gaeilge:

D’eirigh go han mhaith leis na daltaí ag an gcéad rang scrúdú béil ar an Domhnach seo caite. Ba mhaith linn míle buíochas a ghabháil do Fhéilim MacDonncha, a thug a chuid ama dúinn chun cabhrú leis na dalta agus le Shay Quinn, múinteoir eile ón gceantar.

Beimid ag leanúint ar aghaidh Dé Domhnaigh, 6ú Márta, idir 5 p.m. – 6 p.m.   Tá níos mó oibre le déanamh ar an bhfiche sraith pictiúr. Bronnfar 80 marc as 240 marc ar an gcuid seo den Scrúdú Cainte.

Irish Classes:

The students got on very well at the first oral Irish class last Sunday. We would like to thank Féilim MacDonncha for his generosity who gave up his time to help the students.

We will be continuing next Sunday, 6th May, between 5pm – 6pm, with Shay Quinn, a local Irish teacher. We have more work to do on the 20 “series of pictures”. 80 out of 240 marks are awarded for this portion of the oral Irish.

Márta 3ú – Márta 10ú, 2016

Scrúdú Béil:

Ba mhaith linn buíochas ó chroí a ghabháil le Feilim Mac Donncha atá ag tacú go gníomhach leis an gCoiste Gaeilge. Beidh sé ag múineadh baill den Chlub atá sa séú bliain maidir mar ullmhúchán don scrúdú béil  ar an 28ú lá Feabhra. Tá taithí aige ar an réimse mar mhúinteoir agus mar chigire. Tá fáilte roimh chách. Bígí linn. Is fiú duit tú féin a ullmhú roimh ré!

Dá mbeadh múinteoir Gaeilge eile ann atá breá sásta, ullamh agus in ann uair a thabhairt don scrúdú béil, bí i dteagmháil linn ag GaeilgeCLGNasnaRiogh@gmail.com

Oral Irish:

We'd like to say a big thank you to Feilim Mac Donncha who is actively supporting the Coiste Gaeilge. He will be teaching members of the club who are in Sixth Year towards the oral Irish on the 28th February. He has experience in this field as a teacher and an inspector. All are welcome. It's worth preparing beforehand!

If there is another Irish teacher ready, willing and able to give an hour to help with the oral Irish, contact us at GaeilgeCLGNasnaRiogh@gmail.com

 

Feabhra 25ú – Márta 4ú, 2016

Ag foghlaim Gaeilge sa chlub:

Táimid chun cúrsa don scrúdú béil a chur ar siúl do na baill atá sa séú bliain agus ag ullmhú don  ardteistiméireacht. Ag tosú ar an Domhnach, 28ú Feabhra, idir 5 p.m. agus 6p.m. ar feadh ceithre seachtaine, beidh múinteoirí agus aoi-chainteoirí eagraithe ag an gcoiste Gaeilge chun tacaíocht a thabhairt do na daltaí. Beidh tuilleadh eolais ar fáil i gceann seachtaine. Tá sé ar fáil ar chostas íseal - €1 an seisiún. Caife, tae agus brioscaí saor do chách.

Learning Irish in the club:

We are offering a course to our Sixth Year GAA members who are undertaking the Leaving Cert, to help prepare them for the oral Irish exam. Beginning on Sunday, 28th February, between 5pm – 6pm, for four weeks, the Coiste Gaeilge will organise teachers and guest speakers to help these students. There will be more information available next week.  This is available at the very low price of €1 per session. Coffee, tea and biscuits free for everyone.

The Coiste Gaeilge is offering all 6th Year students who are members of Naas GAA a chance to improve their Irish for the Scrudú Béil. Sundays between 5 – 6 for 4 weeks starting on Feb 28th. Níos mó eolais an suíomh

facebook twitter youtube