Fáilte Isteach

"Má labhair tú le fear i dteanga a thuigeann sé, téann sé lena cheann. Má labhair tú leis ina theanga, téann sé lena chroí." Nelson Mandela

"If you talk to a man in a language that he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his heart." Nelson Mandela

Tá beagán inniúlacht sa Ghaeilge ag beagnach 2 mhilliún duine ar oileán na hÉireann. Tá an Ghaeilge go háirithe anseo sa Nás. Tá thart ar 700 mac léinn ag freastal ar scoileanna lán-Ghaeilge sa Nás faoi láthair agus tá an líon seo ag ardú. Tá leas sa Ghaeilge agus úsáid na teanga ag fás go leanúnach, go háirithe i measc daoine óga.

Nearly 2 million people on the island of Ireland have some proficiency in Irish. The Irish language is particularly popular here in Naas. There are about 700 students attending Irish-medium schools in Naas at the moment and this number continues to rise. Interest in Irish and the use of the language is continuously growing, especially amongst young people.

Tá an Ghaeilge ar an nGaeilge a bheith páirteach i gcur chun cinn na Gaeilge. Ceann de phríomhchuspóirí Chumann Lúthchleas Gael ná cur chun cinn na Gaeilge agus an chultúir. Ba í 2015 an chéad bhliain go raibh Oifigeach Gaeilge agus Cultúrtha ann ar an gcoiste feidhmiúcháin i Nás G.A.A. Bronnadh an onóir sin ar Sinead Keogh.

Naas GAA is happy to play its part in promoting Irish. One of the main aims of the Gaelic Athletic Association is the promotion of the Irish language and culture. 2015 was the first year that there was an Irish Language and Cultural Officer on the executive committee in Naas G.A.A. That honour was bestowed on Sinead Keogh.

An bhfuil sé beartaithe agat do chuid Gaeilge a fheabhsú? Ní cuma an bhfuil tú líofa nó má tá 'cúpla focal' agat, le chéile!

Have you plans to improve your Irish? It doesn't matter whether you're fluent or just have a 'cúpla focal' join us!

Ní thógann sé ach duine amháin le húsáid na Gaeilge a spreagadh agus tá sé iontach an éifeacht a bhaint amach.

It only takes one person to encourage the use of Irish and it's great to see the knock-on effect.

facebook twitter youtube